KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Tháng Bảy 29, 2015 10:40 sáng

– Căn cứ Thông tư 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX  giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

–  Căn cứ Công văn số 743/SGDĐT- TCCB ngày 13/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo  Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện công tác BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2013 – 2014;

lop-hoc-1-8462-1437129265

–  Căn cứ Công văn số 326/CV – GDĐT ngày 22 /5/2013 của phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014;