Liên hệ

Tiểu học Hà vị

Địa chỉ: Nà Phả, Hà Vị, Bạch Thông, Bắc Kan

Điện thoại: 02813850094

email: c1havi.pgdbachthong@backan.edu.vn